Acte necesare adoptiei

Acte necesare adoptiei

În conformitate cu prevederile Legii 273/ 2004, republicată cu completările și modificările ulterioare

1. Copie după buletinul/ cartea de identitate, permisul de ședere pe termen lung/ permisul de ședere permanentă sau după caz, cartea de rezidență permanentă

2. Declarație autentică, notarială pe proprie răspundere, cu privire la locuirea efectivă și continuă pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat depășesc 3 luni

3. Copie legalizată după certificatul de naștere

4. Copie legalizată după certificatul de căsătorie/ hotărâre de divorț, daca este cazul

5. Copie după titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței

6. Certificat de cazier judiciar

7. Adeverințe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/ solicitanților

8. Certificat/ adeverință medicală eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate și eventualele boli cronice, însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice

9. Minimum două caracterizări de la ultimul loc de muncă pentru fiecare solicitant

10. Declarația soțului care nu se asociază la cererea de adopție cu indicarea expresă a motivelor neasocierii

11. Declarație autentică, notarială pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul/ solicitanții nu sunt decăzuți din drepturile părintești precum și referitor la faptul că nu au copil/ copii în sistemul de protecție specială

12. Certificat de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul

13. Certificat/ adeverință medicală eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuiește solicitantul, cu menționarea eventualelor boli cronice, însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice

14. Declarație privind motivația de a adopta și așteptările persoanei/ familiei în legătură cu vârsta, sexul și situația psihosociomedicală a copilului pe care doresc să-l adopte

15. Un dosar cu șină

16. O poză recentă a familiei